• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд

БР.ИЗВРШИЛАЦА СТРУЧНА СПРЕМА

ДИРЕКТОР И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ДИРЕКТОР 1 MAS 300 ESPB
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 2 MAS 300 ESPB
ПОСЛОВИ УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ФУНКЦИЈЕ
СТРУЧНИ САРАДНИК - ПЕДАГОГ 5 MAS 300 ESPB
СТРУЧНИ САРАДНИК - ПЕДАГОГ ЗА ФИЗИЧКО / /
СТРУЧНИ САРАДНИК - ПСИХОЛОГ 2 MAS 300 ESPB
СТРУЧНИ САРАДНИК - ЛОГОПЕД 3 MAS 300 ESPB
САРАДНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ КОЈИМА СЕ УНАПРЕЂУЈЕ НЕГА, ИСХРАНА, ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, И КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПОСЕБНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ПРОГРАМЕ
САРАДНИК ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2 OSS 180 ESPB
САРАДНИК - МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ПРЕВ.ЗДР. ЗАШТИТУ 27 SSS 4 GODINE
САРАДНИК ЗА ИСХРАНУ -НУТРИЦИОНИСТА 3 OSS 180 ESPB
САРАДНИК - СОЦИЈАЛНИ РАДНИК 3 MAS 300-360 ESPB - 3
КООРДИНАТОР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ / /
РАДНА МЕСТА НА КОЈИМА СЕ НЕПОСРЕДНО ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА НЕГЕ И ПРЕВЕНТИВНО – ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ВАСПИТАЧ ИЛИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ РУКОВОДИЛАЦ РЈ – БЕЗ РАДА У ГРУПИ 9 SSS 4 GODINE – 1
OSS 180 ESPB – 5
OAS 240 ESPB – 3
ВАСПИТАЧ 328 OSS 180 ESPB - 208
MAS 300 ESPB – 120
ВАСПИТАЧ У ППП 18 OSS 180 ESPB – 14
OAS 240 ESPB – 3
SAS + 60 ESPB – 1
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ 174 SSS 4 GODINE
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА- ВАСПИТАЧ У КРЕАТИВНОЈ РАДИОНИЦИ 1 SSS 4 GODINE
ДЕФЕКТОЛОГ-ВАСПИТАЧ 7 MAS 300 ESPB
СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ПОСЛОВА, ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРА, ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ
СЕКРЕТАР - секретар 1 MAS 300 ESPB
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – правни референт 1 MAS 300 ESPB
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ – службеник за јавне набавке
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – службеник за јавне набавке 2 MAS 300 ESPB
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – референт за кадрове 1 SSS 4 GODINE
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – референт за архиву 1 SSS 4 GODINE
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – референт за опште послове 1 SSS 4 GODINE
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ - административни референт 1 SSS 4 GODINE
ПРАВНИ САРАДНИК – референт за кадрове 1 OSS 180 ESPB
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР – технички секретар 1 SSS 4 GODINE
СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ – сарадник за безбедност и здравље на раду и лице за обављање послова организовања и спровођења превентивних мера заштите од пожара 1 OSS 180 ESPB
АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈЕ – администратор система мреже / /
СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА - ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ
РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА – шеф службе рачуноводства 1 MAS 300 ESPB
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР – финансијско рачуноводствени аналитичар MAS 300 ESPB
САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК - контиста 1 OSS 180 ESPB
САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК – главни књиговођа 1 OSS 180 ESPB
САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК – обрачунски радник 1 SSS 4 GODINE
РЕФЕРЕНТ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ - ликвидатор 1 SSS 4 GODINE
РЕФЕРЕНТ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – обрачунски радник - благајник / SSS 4 GODINE
РЕФЕРЕНТ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – књиговођа аналитичар 3 SSS 4 GODINE
ПОСЛОВИ ИСХРАНЕ И СЕРВИРАЊЕ ХРАНЕ
ШЕФ КУХИЊЕ – руководилац РЈ Централна кухиња са перионицом 1 SPEC.POSLESREDNJE
OBRAZOVANJE 4+1 GODINA
ГЛАВНИ КУВАР – главни кувар 2 SPEC.POSLESREDNJE
OBRAZOVANJE 4+1 GODINA
КУВАР - кувар 13 SSS 4 GODINE – 6
SSS 3 GODINE – 7
ПОМОЋНИ РАДНИК – помоћни кувар 13 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – 3
OSNOVNO OBRAZOVANJE – 10
КАФЕ КУВАРИЦА-СЕРВИРКА - сервирка 49 OSNOVNO OBRAZOVANJE - 44
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - 5
МАГАЦИОНЕР/ЕКОНОМ – магационер за намирнице 2 SSS 4 GODINE
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА - ПОСЛОВИ ТЕХНИЧКОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА, ТРАНСПОРТНИ И КРОЈАЧКИ ПОСЛОВИ
ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА, И ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ РУКОВОДИЛАЦ – руководилац техничке службе 1 SSS 4 GODINE
ДОМАР, МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА - електричар 2 SSS 4 GODINE
ДОМАР, МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА - столар 2 SSS 3 GODINE
ДОМАР, МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА - водоинсталатер 2 SSS 3 GODINE
ДОМАР, МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА - ложач 6 SSS 3 GODINE
ВОЗАЧ – референт за возила / /
ВОЗАЧ – возач 5 SSS 3 GODINE
ПОМОЋНИ РАДНИК – транспортни радник 3 OSNOVNO OBRAZOVANJE
КРОЈАЧ -кројач 1 SSS 3 GODINE
ПОСЛОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ
СПРЕМАЧИЦА - спремачица 124 OSNOVNO OBRAZOVANJE
ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ - вешерка 6 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација:

-основна школа-194

-средња стручна спрема(III-степен)-22

-стручно оспособљавање-8

-пети степен-4

-средња стручна спрема(IV)-211

-основне струковне студије (všs/1,180 бодова)-256

-основне академске студије(240 бодова)-68

-специјалистичке струковне студије (180+60)-5

-мастер (VII/1)-36


Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација:

-основна школа- 206 -ниво 1

-средња стручна спрема(III-степен)-22-ниво3

-стручно оспособљавање-8-ниво 2

Пети степен-4-ниво 5

-средња стручна спрема(IV)-226-ниво 4

-основне струковне студије (všs/1,180 бодова)-284 ниво 6.1

-основне академске студије(240 бодова)-68 ниво 6.2

-специјалистичке струковне студије (180+60)-5 ниво 6.2

-мастер (VII/1)-39 ниво 7.1-Број радно ангажованих према основу ангажовања (рад ван радног односа):/

-укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у предходној календарској години; -13

-укупанброј новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у предходној календарској години:/

-укупан број новозапослених на неодређено вреем и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70%у текућој календарској години;/

-укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години:/